RPA 10.4 Certification Exam - Japanese | EX-RPA-JPN-104


Kofax RPA 10.4認定試験へようこそ。

定価:350米ドル(適用される割引を表示するには、カートに追加してください)

この試験は、Kofax RPA 10.4を対象としています。試験には、複数の選択肢、複数の回答、展示品を含む50の質問が含まれています。各項目は、数または必要な応答を示します。試験には2時間の時間制限があり、残り時間はタイマーに表示されます。

認定を受けるには、必要なコースを完了し、85%以上の成績で試験を完了する必要があります。

Kofax RPA 10.4 Nintei shiken e yōkoso. Teika: 350 Amerikadoru (tekiyō sa reru waribiki o hyōji suru ni wa, kāto ni tsuika shite kudasai) kono shiken wa, Kofax RPA 10.4 O taishō to shite imasu. Shiken ni wa, fukusū no sentakushi, fukusū no kaitō, tenji-hin o fukumu 50 no shitsumon ga fukuma rete imasu. Kaku kōmoku wa,-sū matawa hitsuyōna ōtō o shimeshimasu. Shiken ni wa 2-jikan no jikan seigen ga ari, nokori jikan wa taimā ni hyōji sa remasu. Nintei o ukeru ni wa, hitsuyōna kōsu o kanryō shi, 85-pāsento ijō no seiseki de shiken o kanryō suru hitsuyō ga arimasu.